Kwaliteitsbeleid

Onvrede over behandeling of behandelaar

Tijdens de behandeling bespreek ik regelmatig met u, hoe u de behandeling ervaart en wordt desgewenst de behandeling of aspecten daarvan aangepast. Indien u niet tevreden bent over de behandeling of mij als therapeut, kunt u dit altijd met mij bespreken. Ik kan me voorstellen dat dit niet makkelijk kan zijn om te doen, maar ik vraag u expliciet om uw onvrede wel kenbaar te maken. Dat komt de kwaliteit van uw behandeling ten goede. Mocht het onverhoopt niet lukken om er samen uit te komen, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
Er zijn in totaal drie  routes voor het indienen van een klacht. Een route voor clienten die via 1nP in behandeling zijn, een route voor clienten die via Splinter `GGZ in behandeling zijn en  er is een route via de LVVP indien u er in contact met Splinter GGZ of 1nP niet uit zou komen.

Klacht indienen via 1nP:
Indien u via stichting 1nP bent ingeschreven, zijn zij als u er met mij als behandelaar niet naar tevredenheid uitkomt, het contactpunt voor het indienen en afhandelen van een klacht. Mocht u er met mij als therapeut zelf niet uitkomen, dan heeft 1nP klachtfunctionarissen waar u contact mee kunt opnemen bij  klachten en geschillen. Ook heeft u de  mogelijkheid online een klachtenformulier in te dienen en 1nP is ook aangesloten bij de stichting Client Vertrouwenspersoon. U vindt alle informatie op de website van  1nP (via de zoekterm klachten en klantsignalen).

Klacht indienen via Splinter:
Indien u via Splinter bent ingeschreven, zijn zij ook het contactpunt voor het indienen en afhandelen van een klacht. Mocht u er met mij als therapeut zelf niet uitkomen, dan heeft Splinter een contactpersoon waar u contact mee kunt opnemen bij  klachten en geschillen. Ook heeft u de  mogelijkheid online een klacht in te dienen.  U vindt alle informatie op de website van  Splinter, via www.splinter.care.

Klacht indienen via de LVVP
Indien u er met 1nP of Splinter niet. naar tevredenheid uitkomt, dan kunt u ook via de LVVP een klacht indienen. Via het lidmaatschap van de LVVP ben ik als  vrijgevestigde therapeut ook nog lid van een klachten en geschillenregeling die verplicht is binnen de Wkkgz. De benodigde informatie voor het indienen van een klacht via die weg kunt u vinden via: https://lvvp.info/over/wet-en-regelgeving/wkkgz/de-lvvp-klachten-en-geschillenregeling/
Ook met een geschil kunt u terecht  bij de LVVP. Deze maakt gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company.

Kwaliteitsborging

De kwaliteit van de beroepsuitoefening door mij als therapeut wordt op meerdere wijzen gewaarborgd. Zo voldoe ik aan de kwaliteitseisen, die voortvloeien uit mijn beroepsregistraties, specialismen en beroepsverenigingen waar ik lid van is. Meer concreet voldoe ik aan de eisen die aan mij worden gesteld door de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten LVVP (www.LVVP.nl), de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie NVRG (www.NVRG.nl) en de Vereniging EMDR Nederland VEN (www.EMDR.nl). Er worden eisen gesteld aan praktijkvoering, bij en nascholing, herregistratie en intercollegiaal overleg. Als therapeut neem ik deel aan twee intervisiegroepen en  de LVVP kan de praktijk visiteren.

Andere voorwaarden waar ik me als therapeut aan houd vanuit wettelijk kader zijn: de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Verder dient elke vrijgevestigde therapeut binnen de GGZ vanuit kader van de Wkkgz te beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Daarmee wordt de kwaliteit van werken op  een groot aantal punten onderbouwd. (Zie voor het kwaliteitsstatuut van Schakel de volgende link:  kwaliteitsstatuut alleen lezen

Tot slot dien ik als therapeut in het kader van de privacywet (AVG) die  25 mei 2018 is ingegaan, een privacystatement te publiceren op de website. Hiermee wordt mijn privacybeleid onderbouwd. Het beschrijft wat wordt gedaan om privacygevoelige informatie te beschermen. (Zie: privacybeleid-m-verlaan-schakel(1)

Effectiviteit behandeling

In de behandeling wordt elke paar sessies mondeling met cliënten afgestemd hoe de behandeling wordt ervaren en in hoeverre de behandeling nog aansluit op de behoeften. Desgewenst wordt het behandelplan in overleg aangepast.
Daarnaast wordt bij begin en bij afronding van de behandeling door cliënten een vragenlijst ingevuld. Bij  langer durende behandelingen wordt daarnaast gebruik gemaakt van extra tussenmetingen. Deze vragenlijstafname valt onder de noemer Routine Outcome Monitoring (ROM) en deze hoort standaard bij het behandeltraject. De afname van deze vragenlijsten helpt bij het zichtbaar maken van de ervaren baten van de behandeling. Welke lijsten worden afgenomen, hangt af van de doelen van uw behandeling.

Naast de baten van de behandeling, is ook de cliënttevredenheid regelmatig onderwerp van gesprek. Periodiek en bij afronding van de behandeling  wordt in dat kader ook een vragenlijst afgenomen. Deze informatie helpt de therapeut bij het optimaliseren van de behandelingen.