Praktische Info Behandeling

Afzegging en Verzuim

Afspraken kunt u kosteloos annuleren tot 24 uur voorafgaand aan de geplande afspraak. U wordt vriendelijk verzocht om bij eventuele wijzigingen in afspraken zo spoedig mogelijk contact op te nemen. Dan kan er nog iemand anders worden ingepland.

Mocht u minder dan 24 uur van tevoren of helemaal niet afzeggen, wordt er  door Splinter GGZ 75 euro in rekening gebracht. `Bij 1n“P is dat bedrag 50 euro. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Ik hanteer hierbij de algemene voorwaarden zoals die zijn opgesteld door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Werkwijze Behandeling

Eerste contact
Indien u behandeling bij mij overweegt, kunt u mij bellen of via de mail een terugbelverzoek doen.
Kort daarop verken ik eerst samen met u in een telefonisch contact, of behandeling  bij mij passend is of dat behandeling elders meer is aangewezen.  Om daar duidelijkheid over te krijgen kijk ik met u samen naar: de aard en ernst van uw klachten, welke klachten op de voorgrond staan, de complexiteit van de spelende problematiek, de passende intensiteit van de behandeling, of het wenselijk is om ook andere disciplines bij de behandeling te betrekken, de mate waarin er sprake is van crisisgevoeligheid en suïcidaliteit, uw hulpvragen,  eventuele eerdere behandeling en in hoeverre de randvoorwaarden er zijn om  behandeling aan te gaan.  Indien een aanmelding bij mij passend lijkt,  verken ik ook samen met u of een behandeling via 1nP of via Splinter GGZ meer aangewezen is.  Indien de wachttijd bij mij oploopt, is het mogelijk dat ik u adviseer met een andere therapeut  contact op te nemen. Daarbij  denk ik desgewenst graag met u mee.

De praktijk is telefonisch het beste bereikbaar op werkdagen aan het einde van de middag tussen 16 en 17 uur. Mocht de telefoon als u belt, niet worden beantwoord, spreek dan alstublieft uw naam, contactgegevens en eventuele vraag in op de voicemail. U wordt dan zo spoedig mogelijk en uiterlijk de volgende werkdag teruggebeld.

Een behandeling bestaat na het eerste telefonisch contact, uit een intakefase en een behandelfase en een afronding.

Intakefase
Voor inschrijving zijn de volgende gegevens nodig:

  • Namen en geboortedata
  • Adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres
  • BSN nummer en geldig rijbewijs of identiteitsbewijs om het BSN nummer en het nummer van uw identiteitsbewijs te kunnen checken.
  • Contactgegevens huisarts
    Voor behandelingen in de basis-GGZ of specialistische-GGZ is een  verwijsbrief van huisarts / verwijzer nodig. Daarop dient te staan of voor basis-GGZ of specialistische-GGZ wordt verwezen, de AGB code van de verwijzer en diens handtekening. Voor behandeling die niet via de basis-GGZ of specialistische-GGZ loopt (dus indien er geen sprake is van een stoornis / psychiatrische aandoening(en)), is een verwijsbrief  geen voorwaarde.
  • Naam zorgverzekeraar en zorgpolis en polisnummer.

Verwijzers
Verwijzers kunnen desgewenst eerst contact met Schakel opnemen voor overleg over de verwijzing. De aanmelding en inschrijving wordt door de cliënten zelf gedaan. De feitelijke inschrijving voor behandelingen in de basis-GGZ of specialistische-GGZ, verloopt deels via de website van stichting 1nP.  (www.1np.nl). De inschrijving voor een specialistische `GGZ behandeling bij Splinter GGZ verloopt via de website van Splinter GGZ (www.splinter.care). Indien u zich via Splinter heeft aangemeld, dan verloopt de inschrijving deels via de website www.splinter.care en vindt er vervolgens telefonisch ook een  pre-intake plaats om te bekijken of u bij  Splinter goed op uw plek  bent voor de hulp die u zoekt.
Voor deze constructie van samenwerking met 1nP en Splinter GGZ is gekozen omdat Schakel zelf geen contracten heeft met zorgverzekeraars, waardoor anders behandelingen bij Schakel slechts gedeeltelijk zouden worden vergoed.

U heeft de mogelijkheid ervoor te kiezen dat er geen informatie over uw klachten aan huisarts en of zorgverzekeraar wordt verstrekt. U kunt dit aangeven bij de inschrijving.

Voor de afspraak zelf kunt u aanbellen bij de Scheveningseweg 72 in Den Haag. U  kunt vrij in de wachtkamer plaatsnemen op de begane grond. U wordt op het afgesproken tijdstip opgehaald.

Indien u bij mij  in behandeling komt,  volgen er  eerst 1 a 2 intakegesprekken waarbij ik samen met u uitgebreid stilsta bij uw leven, persoon, klachten, samenhang tussen de klachten, diagnoses, hulpvragen, eerdere behandeling, omgevingsinvloeden, randvoorwaarden voor behandeling en wat de behandelmogelijkheden zijn. In overleg met u wordt in de intakefase bepaald welke behandelvorm het beste aansluit bij uw hulpvraag en de realiteit. Bij het behandelplan wordt zo goed mogelijk aangesloten op de hulpvraag van cliënten. In overleg met u wordt ook verkend of het toevoegt om een of enkele naasten bij de behandeling te betrekken. Het komt wel eens voor dat psychodiagnostiek onderdeel uitmaakt van de intakefase en soms ook van de behandelfase.
De intakefase bevat ook enkele praktische zaken, zoals het vergewissen van de BSN en van uw identiteit.
Vervolgens wordt uw aanmelding  intern met enkele  gekwalificeerde collega’s doorgenomen.  De feedback daaruit en het behandeladvies wordt in een adviesgesprek met u doorgenomen. Indien u akkoord gaat met dit behandeladvies, kan de behandeling starten.

De behandelfase
De behandelfase richt zich op het proces naar de gewenste verandering, zoals beschreven in de behandeldoelen en vermindering van de klachten. De gesprekken duren doorgaans een klokuur. In de beginfase van de behandeling ligt de frequentie van de gesprekken veelal wat hoger dan in de loop van de behandeling. Gedurende de behandeling wordt ook regelmatig persoonlijk met u geëvalueerd in hoeverre de behandeling nog aansluit op ieders behoeften en hoe de behandeling tot dusver verloopt. De effectiviteit van de behandeling wordt daarnaast ook gemonitord met behulp van een of enkele vragenlijsten die bij start en kort voor afronding worden afgenomen (Routine Outcome Monitoring ROM). Bij langdurige behandeltrajecten, worden deze vragenlijsten ook tussentijds nog afgenomen. Welke lijsten u invult, hangt af van waar u voor komt.

Er is bij voorbaat geen vaste duur te benoemen van een behandeling. Dit kan variëren van enkele gesprekken tot meer dan een jaar of twee jaar. De duur hangt onder meer af van de aard, ernst en complexiteit van de problematiek, de behandelmethode en van de behandelmotivatie en behandelfrequentie.

Afronding
Als de behandeling  de afronding nadert, wordt samen met u bij de doelen, de behandelresultaten en uw beleving van de behandeling stilgestaan. Daarbij worden ook de scores op de eindmeting van de vragenlijst(en) betrokken (ROM metingen).  Ook is er aandacht voor het omgaan met  recidive, bepaalde symptomen/ bepaalde situaties in de toekomst. Zo nodig wordt in overleg met u gesproken over eventuele vervolgtrajecten.  Indien u daar toestemming  voor heeft gegeven wordt de huisarts  via een korte brief op de hoogte gebracht van de afronding van de behandeling en eventuele vervolgadviezen.

 

Wachttijden voor behandeling

De praktijk is momenteel geopend op de maandag, de dinsdag, donderdag en de vrijdag. Op dit moment is er sprake van een wachttijd van ongeveer vier maanden voor aanmeldingen via 1nP.  De wachttijden  voor behandeling bij Splinter GGZ worden  hun website vermeld.  Een  verwijzing voor een specifieke behandelaar kan iets langer duren.
De informatie over de actuele wachttijd wordt maandelijks  ge-update op de website. Voor actuele informatie kunt u ook gerust contact opnemen met Schakel.