Tarieven en Vergoeding

Vergoeding

Sinds 1 januari 2013 worden behandelingen waarbij qua problematiek uitsluitend sprake is van V codes, door zorgverzekeraars niet langer vergoed vanuit de basisverzekering. Met V codes wordt gedoeld op problemen als: partner relatieproblemen, gezinsproblemen, huiselijk geweld, problemen met naasten, identiteitsproblemen, levensfaseproblemen, rouwproblematiek, problemen op het werk en gedragspatronen die u hinderen. Indien er naast de V codes tevens sprake is van een psychiatrische aandoening / stoornis, zoals bijvoorbeeld een angststoornis of een depressie, dan wordt behandeling bij een BIG geregistreerde therapeut in de basis GGZ en specialistische GGZ wel vergoed. Dat wil zeggen, op uw eigen risico na.
Schakel heeft zelf geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, echter door het  lidmaatschap bij stichting 1nP (die wel contracten heeft met zorgverzekeraars), worden de behandelingen bij Schakel, in de basis-GGZ en specialistische-GGZ wel volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Dat wil zeggen op uw eigen risico na. Voorwaarde is een verwijsbrief met daarop vermeld of het een verwijzing voor de basis-GGZ of de specialistische-GGZ betreft, de AGB code van de verwijzer en diens handtekening. De factuur van de behandeling, wordt na afronding van de behandeling of bij langer lopende behandeling, per jaar, via Schakel ingediend bij uw zorgverzekeraar.
Belangrijk:
met enkele zorgverzekeraars geldt dat  1nP specifieke afspraken heeft  die van invloed zijn op de aanname als client  /op de vergoeding. Check dit vooraf op de website van 1nP.  

Behandeling vanuit de basis-GGZ of specialistische-GGZ via Splinter wordt  op het eigen risico na ook  vergoed vanuit uw basisverzekering, mits er sprake is van een psychiatrische aandoening/ stoornis.  Er wordt samen met u in de pre intake fase verkend of er sprake is van trauma gerelateerde klachten en u in aanmerking komt voor behandeling aldaar. Meer informatie vindt u op de website www.splinter.care

Psychosociale therapie ( hier is sprake van  indien er geen sprake is van een psychiatrische diagnose) wordt  per 01-01-2019 niet  vergoed vanuit uw basis- of aanvullende zorgpolis. Bij dit type behandeling (Psychosociale therapie) ontvangt u na elke sessie een factuur. Voor individuele therapie wordt 100 euro per klokuur gerekend en voor systeemtherapie 120 euro. U kunt het bedrag op de factuur overmaken aan Schakel.  U krijgt de factuur per post thuis of desgewenst per e-mail. U maakt het bedrag vervolgens over op de rekening van Schakel. Een aantal aanvullende zorgpolissen  maken dat  u de facturen voor psychosociale therapie gedeeltelijk vergoed krijgt. Check bij u zorgverzekeraar of dat voor u geldt.

Heeft u vragen over de vergoeding, neem dan gerust contact op met Schakel. De therapeut zoekt het graag voor u uit.

Tarieven

Voor de behandelingen vanuit de basis-GGZ en de specialistische-GGZ heeft de NZa maximumtarieven vastgesteld. Het precieze tarief  dat wordt gerekend hangt af van de afspraken die Stichting 1nP (valt onder de Parnassia Bavo Groep) danwel Splinter hebben gemaakt met de zorgverzekeraars. U kunt deze maximumtarieven vinden op de website van de NZa (WWW.NZA.nl). Er wordt gewerkt met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Hierbij worden alle verrichtingen die de therapeut uitvoert ten behoeve van uw behandeling geregistreerd. Er wordt nog onderscheid gemaakt  naar directe tijd (sessies, telefonisch contact, mailcontact) en indirecte tijd (verslaglegging, overleg, berichtgeving aan de huisarts e.d.) De minuten worden bij elkaar opgeteld en op grond van de NZa tarieven wordt  vervolgens het totaalbedrag bepaald. Afhankelijk van het type basisverzekering en bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd, wordt de factuur naar de zorgverzekeraar dan wel naar u verstuurd, waarna u de factuur door kunt sturen naar de zorgverzekeraar. Er wordt gefactureerd na afronding van de behandeling of bij langer durende behandelingen jaarlijks.

Voor Psychosociale therapie, dus de behandeling die niet wordt vergoed via uw basisverzekering, gelden de volgende tarieven:  

  • individuele therapie / diagnostiek:  100 euro per sessie van een klokuur
  • systeemtherapie : 120 euro per sessie van een klokuur
  • overige activiteiten : 50 euro per klokuur. Denk bijvoorbeeld aan het uitwerken van een diagnostisch onderzoek en het schrijven van brieven op verzoek. (Het maken van het intakeverslag en behandelplan en de brief naar de verwijzer bij start en afronding van de behandeling vallen niet onder overige activiteiten en worden niet apart in rekening gebracht).

Voor mensen die om welke reden dan ook de behandeling niet willen laten lopen via hun basisverzekering, gelden dezelfde tarieven als voor mensen waarvan de behandeling niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zij ontvangen na elke sessie een factuur.

Betaling vindt plaats via een factuur die u na elke sessie krijgt thuisgestuurd via de post of desgewenst via de mail. U maakt het bedrag vervolgens over op de rekening van Schakel. Indien u recht heeft op gedeeltelijke vergoeding, kunt u de factuur daarnaast ook zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

  • Ik hanteer de algemene voorwaarden zoals die zijn opgesteld door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Dit betekent concreet dat indien een sessie niet 24 uur van te voren worden afgezegd, dan 75 euro bij u in rekening wordt gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.