Kwaliteitsbeleid

Onvrede over behandeling of behandelaar

Tijdens de behandeling bespreekt de therapeut regelmatig met u, hoe u de behandeling ervaart en wordt desgewenst de behandeling of aspecten daarvan aangepast. Indien u niet tevreden bent over de behandeling of de therapeut, kunt u dit altijd met de therapeut bespreken. De therapeut kan zich voorstellen dat dit niet makkelijk kan zijn om te doen, maar vraagt u expliciet om uw onvrede wel kenbaar te maken. Dat komt de kwaliteit van uw behandeling ten goede. Mocht het onverhoopt niet lukken om er samen uit te komen, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
Er zijn drie routes voor het indienen van een klacht. De route hangt af van het type behandeling dat u ontvangt (behandeling  in basis- of specialistische-GGZ via stichting 1nP, behandeling  in basis- of specialistische-GGZ via Splinter,  behandeling in basis- of specialistische-GGZ zonder  contract met  een zorgverzekeraar en Psychosociale therapie).

Klacht indienen behandeling basis-GGZ of specialistische-GGZ via 1nP:
Indien u via stichting 1nP bent ingeschreven, zijn zij ook het contactpunt voor het indienen en afhandelen van een klacht. Mocht u er met de therapeut zelf niet uitkomen, dan heeft 1nP klachtfunctionarissen waar u contact mee kunt opnemen bij  klachten en geschillen. Ook heeft u de  mogelijkheid online een klachtenformulier in te dienen en 1nP is ook aangesloten bij de stichting Client Vertrouwenspersoon. U vindt alle informatie op de website van  1nP (via de zoekterm klachten en klantsignalen).

Klacht indienen behandeling basis-GGZ of specialistische-GGZ via Splinter:
Indien u via Splinter bent ingeschreven, zijn zij ook het contactpunt voor het indienen en afhandelen van een klacht. Mocht u er met de therapeut zelf niet uitkomen, dan heeft Splinter een contactpersoon waar u contact mee kunt opnemen bij  klachten en geschillen. Ook heeft u de  mogelijkheid online een klacht in te dienen.  U vindt alle informatie op de website van  Splinter, via www.splinter.care.

Klacht indienen behandeling basis-GGZ of specialistische GGZ zonder contract met zorgverzekeraar en psychosociale therapie:
Bent u in behandeling  voor basis-GGZ of specialistische-GGZ zonder contract met de zorgverzekeraar of  krijgt u psychosociale therapie, dan  verloopt de afhandeling van klachten via de beroepsvereniging de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten), waarbij de therapeut is aangesloten. Via het lidmaatschap van de LVVP is de therapeut namelijk ook lid van een klachten en geschillenregeling die verplicht is binnen de Wkkgz. De benodigde informatie voor het indienen van een klacht kunt u vinden via: https://www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten
Ook met een geschil kunt u terecht  bij de LVVP. Deze maakt gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. De informatie over hoe een klacht in te dienen bij onvrede over de therapeut kunt u vinden via: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

Kwaliteitsborging

De kwaliteit van de beroepsuitoefening door de therapeut wordt op meerdere wijzen gewaarborgd. Zo voldoet ze aan de kwaliteitseisen, die voortvloeien uit haar beroepsregistraties, specialismen en beroepsverenigingen waar ze lid van is. Meer concreet voldoet ze aan de eisen die aan haar worden gesteld door de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten LVVP (www.LVVP.nl), de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie NVRG (www.NVRG.nl) en de Vereniging EMDR Nederland VEN (www.EMDR.nl). Er worden eisen gesteld aan praktijkvoering, bij en nascholing, herregistratie en intercollegiaal overleg. De therapeut neemt deel aan twee intervisiegroepen en  de LVVP kan de praktijk visiteren.

Andere voorwaarden waar de therapeut zich aan houdt vanuit wettelijk kader zijn: de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Verder dient elke vrijgevestigde therapeut binnen de GGZ vanuit kader van de Wkkgz te beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Daarmee wordt de kwaliteit van werken op  een groot aantal punten onderbouwd. (Zie: Kwaliteitsstatuut)
Tot slot dient de therapeut in het kader van de nieuwe privacywet (AVG) die  25 mei 2018 is ingegaan, een privacystatement te publiceren op de website. Hiermee wordt onderbouwd wat wordt gedaan om privacygevoelige informatie te beschermen. (Zie: Privacy Statement)

Effectiviteit behandeling

In de behandeling wordt elke paar sessies mondeling met cliënten afgestemd hoe de behandeling wordt ervaren en in hoeverre de behandeling nog aansluit op de behoeften. Desgewenst wordt het behandelplan in overleg aangepast.
Daarnaast wordt bij begin en bij afronding van de behandeling door cliënten een vragenlijst ingevuld. Bij  langer durende behandelingen wordt daarnaast gebruik gemaakt van extra tussenmetingen. Deze vragenlijstafname valt onder de noemer Routine Outcome Monitoring (ROM) en deze hoort standaard bij het behandeltraject. De afname van deze vragenlijsten helpt bij het zichtbaar maken van de ervaren baten van de behandeling. Welke lijsten worden afgenomen, hangt af van de doelen van uw behandeling.

Naast de baten van de behandeling, is ook de cliënttevredenheid regelmatig onderwerp van gesprek. Periodiek en bij afronding van de behandeling  wordt in dat kader ook een vragenlijst afgenomen. Deze informatie helpt de therapeut bij het optimaliseren van de behandelingen.